Top 6 ý tưởng hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 Thumbnail

Mỗi nhân viên hạnh phúc sẽ là những đại sứ tích cực, “là những người ủng hộ mạnh mẽ và thuyết phục nhất cho những chính sách phát triển của tổ chức, củng cố danh tiếng và thương hiệu tuyển dụng một cách tích cực”