Chính Sách Bồi Thường - Bảo Hành

1. Mỗi bên (“Bên Bồi Thường") sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ an toàn cho Bên còn lại, các Công ty Liên Kết và các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của Bên đó (“ Bên Được Bồi Thường”) từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, chi phí và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) (gọi chung là “ Tổn Thất”) đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường của bên thứ ba nào phát sinh từ hoặc liên quan đến:

(a) Sự cẩu thả hoặc hành vi sai trái cố ý của Bên Bồi Thường và nhân viên hoặc đại lý của Bên đó khi thực hiện Hợp Đồng này;

(b) Các khiếu nại do Bên bồi thường vi phạm các cam đoan và bảo đảm của mình trong Hợp Đồng này;

(c) Các khiếu nại về việc Chỉ Dẫn Thương Mại của Bên Bồi Thường vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bên thứ ba, miễn là Chỉ Dẫn Thương Mại đó đã được sử dụng theo cách thức mà Bên Bồi Thường đã phê duyệt;

(d) Bất kỳ vi phạm và/hoặc sự không tuân thủ pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu. Ngoài ra, Nhà hàng sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ an toàn cho các Bên Được Bồi Thường của PITO khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các Tổn Thất đối với khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiệt hại nào do hành vi vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm pháp luật về bán lẻ thực phẩm hoặc các quy tắc về sức khỏe và an toàn khác, luật hoặc quy định, ngoại trừ các thiệt hại đó do sự cẩu thả hoặc hành vi sai trái cố ý của PITO hoặc nhân viên của PITO trực tiếp gây ra.

2. Bất kể các điều khoản khác trong Hợp Đồng này, các Bên đồng ý rằng không Bên nào phải chịu trách nhiệm với Bên kia về bất kỳ tổn thất Lợi Nhuận, sự tín nhiệm, cơ hội kinh doanh và các khoản tiết kiệm dự kiến hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc mang tính hậu quả mà mỗi Bên phải chịu trừ trường hợp các tổn thất nêu trên phát sinh do một Bên vi phạm các nghĩa vụ trong Hợp đồng.