Chính Sách Cung Cấp Dịch Vụ

1. PITO và Nhà hàng phải thực hiện các nghĩa vụ của mình.

2. Nghĩa vụ của PITO:
2.1. PITO sẽ trình bày và tiếp tục cập nhật trên nền tảng web hay ứng dụng PITO thông tin các Cửa Hàng và thông tin Dịch Vụ được cung cấp bởi Nhà hàng, trong chừng mực mà thông tin đó và các cập nhật được Nhà hàng thông báo cho PITO một cách kịp thời và cách khác theo Điều 3.1

2.2 PITO sẽ đảm bảo rằng, khi Người Dùng Cuối đặt một dịch vụ thông qua nền tảng web hay ứng dụng PITO, mà Nhà hàng có đủ điều kiện thì đơn hàng đó sẽ được thông báo cho Nhà hàng.

2.3 Trong phạm vi được pháp luật cho phép và theo ủy quyền của Nhà hàng, PITO có thể nhận khoản thanh toán của Người Dùng Cuối cho các Dịch Vụ được chuẩn bị và hoàn lại các khoản thanh toán đó cho Nhà hàng theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.

2.4 PITO sẽ quản lý dịch vụ khách hàng và khiếu nại của Người Dùng Cuối và chuyển thông tin liên quan đến Nhà hàng để có bàn bạc tìm hướng xử lý các khiếu nại của Người Dùng Cuối.

3 Nghĩa vụ của Nhà hàng:
3.1 Nhà hàng phải cung cấp cho PITO tất cả các thông tin và cập nhật về Cửa Hàng và Dịch Vụ khi cần thiết để PITO hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Điều 2.1. Thông tin phải đầy đủ, chính xác và luôn được cập nhật thường xuyên, bao gồm nhưng không giới hạn ở thực đơn của Nhà hàng, biểu trưng, hình ảnh Dịch Vụ, giá cả và chi tiết công ty của Nhà hàng.

3.2 Nhà hàng phải thông báo ngay lập tức cho PITO khi có thay đổi các thông tin đã cung cấp theo Điều 5.3.1 ( trong mọi trường hợp không được trễ hơn 1 Ngày Làm Việc kể từ khi có sự thay đổi). Mặc dù đã đề cập ở trên, Nhà hàng sẽ tôn trọng tất cả các đơn hàng đã đặt theo thông tin ( ngay cả khi đã lỗi thời) công bố trên Ứng Dụng PITO.

3.3 Nhà hàng phải đảm bảo rằng tất cả giá các Dịch Vụ được cung cấp trên Nền tảng PITO giống với giá được cung cấp bởi Nhà hàng cho khách hàng thông qua bất kỳ nền tảng, kênh phân phối hoặc cơ sở của Nhà hàng và/hoặc bên thứ ba).

3.4 Nhà hàng phải đảm bảo tất cả các thông tin được công bố trên nền tảng web hay ứng dụng PITO liên quan đến Nhà hàng, Cửa Hàng và/hoặc Dịch Vụ là tuân thủ các quy định và yêu cầu của pháp luật.

3.5 Nhà hàng phải đảm bảo bất kỳ hoặc tất cả các thông tin mà Nhà hàng cung cấp cho PITO không vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

3.6 Nhà hàng phải xử lý tất cả các đơn hàng với sự cẩn trọng hợp lý và ngay khi nhận được yêu cầu của Người Dùng Cuối. Nhà hàng ưu tiên các đơn hàng được đặt thông qua PITO. Đơn Hàng được chuẩn bị đúng và sẵn sàng để phục vụ trong khung giờ đã thỏa thuận.

3.7 Nhà hàng phải đảm bảo, trong suốt tất cả các giờ hoạt động, Thiết Bị Đặt Hàng được bật và lưu trữ trực tuyến và sẵn sàng để tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng Dịch Vụ.

3.8 Nhà hàng đảm bảo tất cả các Dịch Vụ được cung cấp có chất lượng cao và việc lưu trữ, sản xuất, chuẩn bị thức ăn tuân thủ tất cả các quy định về an toàn thực phẩm có liên quan. Nhà hàng phải thông báo ngay lập tức cho PITO mọi hành vi vi phạm quy định này. Nhà hàng chịu trách nhiệm xử lý và giải quyết tất cả các khiếu nại về vệ sinh an toàn thực phẩm và các vấn đề được đưa ra bởi Người Dùng Cuối liên quan đến Sản phẩm/Dịch vụ mà Nhà hàng cung cấp cho Người Dùng Cuối (bao gồm, nếu cần thiết, việc xử lý và giải quyết các khiếu nại theo các chính sách bảo hiểm có liên quan của Nhà hàng). PITO đồng ý hỗ trợ Nhà hàng trong quá trình xử lý, giải quyết các khiếu nại này.

3.9 Nhà hàng phải đảm bảo rằng Nhà hàng sẽ không bán các mặt hàng bất hợp pháp hoặc bất kỳ mặt hàng nào mà Nhà hàng không có giấy phép để bán hoặc gửi.

3.10 Nhà hàng ủy quyền cho PITO nhận các khoản thanh toán Dịch Vụ của Người Dùng Cuối theo luật.