Điều Khoản Sử Dụng Của Người Dùng

ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Trong Hợp Đồng này, trừ trường hợp ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ sau đây sẽ được hiểu như sau:
“Tài Khoản” nghĩa là tài khoản nền tảng web hay ứng dụng di động mà PITO tạo ra trên nền tảng đặt dịch vụ ăn uống tận nơi và cung cấp cho Thương Nhân (như được định nghĩa dưới đây) thông qua Nền Tảng PITO (như được định nghĩa dưới đây) để, không kể những thứ khác, Thương nhân đăng ký và hoạt động theo các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây.

“Hợp Đồng” nghĩa là Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh được ký kết giữa hoặc bởi PITO và Thương Nhân đưa ra Các Điều Khoản Thương Mại (mà các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này được bổ sung hoặc dẫn chiếu đến) và tất cả các Phụ Lục kèm theo và bất kỳ các bản sửa đổi hợp đồng nào như được sửa đổi, thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung bởi các Bên vào từng thời điểm.

“Ngày Làm Việc” nghĩa là một ngày (không phải là thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hoặc các ngày nghỉ lễ) mà các ngân hàng mở cửa cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;

“Người Dùng Cuối” nghĩa là khách hàng, người hoặc tổ chức sử dụng PITO để đặt dịch vụ ăn uống tận nơi của Thương nhân.

“Bất Khả Kháng” nghĩa là bất kỳ nguyên nhân nào vượt quá sự kiểm soát hợp lý của một bên, ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của Bên bị ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, bạo loạn hoặc tình trạng bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc hoạt động quân sự, tình trạng khẩn cấp của quốc gia hoặc địa phương, các vụ tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động dưới bất kì hình thức nào (không liên quan đến nhân viên các Bên bị ảnh hưởng), hỏa hoạn, lũ lụt, sét, nổ, sụt lún, thời tiết khắc nghiệt, hành vi hoặc thiếu sót của người hoặc các cơ quan ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên đó;

“PITO” nghĩa là tổ chức được quy định trong Hợp Đồng;

“Nền Tảng PITO” nghĩa là các nền tảng web hay ứng dụng di động có liên quan của PITO và/ hoặc Công Ty Liên Kết của PITO cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ hoặc tất cả những nội dung sau: (a) việc mua dịch vụ ăn uống của Người Dùng Cuối từ Thương Nhân; (b) kết nối Thương Nhân với Đối Tác khác không cung cấp cùng loại dịch vụ, để thực hiện dịch vụ tại địa điểm của khách hàng;

“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ” nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền đối với các sáng chế, bố trí mạch tích hợp, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, các thiết kế đã được đăng ký, quyền tác giả, các dạng khác của quyển sở hữu trí tuệ hoặc sở hữu công nghiệp, bí quyết, sáng chế, công thức, quy trình bí mật hoặc bảo mật, bí mật kinh doanh hoặc thông tin mật, và bất kì quyền và tài sản được bảo vệ khác và bất kỳ giấy phép và sự cho phép nào kết nối với nó trong từng trường hợp từ bất kỳ nơi nào trên thế giới cho dù đã đăng ký hay chưa được đăng ký và cho suốt thời gian đó, tất cả các mở rộng và gia hạn theo đó, và tất cả các đơn đăng ký có liên quan;

“Dịch Vụ” nghĩa là bất kỳ thực phẩm và/ hoặc đồ uống nào được Thương Nhân cung cấp thông qua Ứng Dụng PITO để Người Dùng Cuối mua;

“Thương Nhân” nghĩa là người bán với thông tin cụ thể được quy định trong Hợp Đồng;

“Bên” nghĩa là từng Thương Nhân và PITO ( và gọi chung là “ Các Bên”)

“Dữ Liệu Cá Nhân” nghĩa là (a) thông tin nhận dạng trực tiếp hoặc là gián tiếp hoặc có thể sử dụng để xác định, liên hệ hoặc định vị Người Dùng Cuối có liên quan những thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở số điện thoại di động, địa chỉ email và/hoặc bất kỳ thông tin cần thiết nào vì lợi ích của việc cung cấp Dịch Vụ theo các điều khoản hoặc điều kiện hợp đồng này), hoặc (b) thông tin mà từ đó nhận dạng hoặc thông tin liên lạc của một cá nhân có thể lấy được, (c) thông tin liên quan, không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin tài khoản khác ( trong phạm vi thông tin tài khoản khác đó bao gồm thông tin được mô tả trong mục (a) và (b) trên), hoặc nhận dạng khác do Chính phủ cấp, và thông tin thẻ tín dụng và (d) bất kỳ thông tin nào khác ( như, nhưng không nhất thiết giới hạn ở, hồ sơ cá nhân, định danh duy nhất, thông tin sinh trắc và hoặc địa chỉ IP) có liên quan hoặc kết hợp với Dữ Liệu Cá Nhân, những thông tin như vậy sẽ được xem là Dữ Liệu Cá Nhân;

“Cửa Hàng” nghĩa là (các) Cửa Hàng, cửa hàng bán lẻ hoặc cơ sở ăn uống khác của Thương Nhân được liệt kê trong Phụ Lục 1 của Hợp Đồng;

“Giá Bán Lẻ” của một Dịch Vụ là giá bán lẻ của Dịch Vụ được công bố trên Nền tảng web hay ứng dụng PITO, bao gồm thuế GTGT;

“Phí Dịch Vụ” có nghĩa là số tiền được tính trên phần trăm của Giá Bán mà PITO được chia sẻ trong mô hình hợp tác kinh doanh này (số tiền hoặc tỷ lệ được quy định trong Hợp Đồng) và được thanh toán hoặc trả cho PITO bởi Thương Nhân.

“Thuế GTGT” nghĩa là thuế giá trị gia tăng, một loại thuế tiêu thụ theo luật pháp Việt Nam áp dụng tại từng thời điểm và/hoặc bất kỳ khoản thuế tương tự nào